Regulamin Konkursu NAJLEPSZY PRZYJACIEL

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji jest P. H. U. Masters Polska S.C. ul. Lektykarska 32, 01- 687 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator
3. Akcja jest prowadzona na stronie https://www.facebook.com/masterspasza/

§ WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
– dodanie komentarza z odpowiedzią na pytanie “dlaczego koń to Twój najlepszy przyjaciel?”
3. Czas trwania konkursu: 7dni od publikacji konkursu do godziny 00:00. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 31.05.2021

§ NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie jest:
– 1 miesjce – 25 kg worek paszy standard + czaprak logowana energys.
-2 miesjce – próbki, czapka i łopatka energys.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. W Akcji przewidziany jest jeden zwycięzca, jeżeli zaś udział w konkursie weźmie 100 osób to organizator przyzna również nagrody dodatkowe

§ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Pracownicy Masters Polska wybiorą zwycięzców na podstawie najbardziej kreatywnej odpowiedzi.
2. Zwycięzcy Akcji zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w komentarzu do posta konkursowego
3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 7 dni od daty przesłania danych adresowych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

§ REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage pod postem dotyczącym Akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × pięć =